036 – 20 30 438    |    info@dl-advocatuur.nl    |    Gefinancierde rechtsbijstand    |    Pro deo advocaat    |    Gratis advocatenspreekuur    |   
Spoordreef 24d / 2e etage - kantoor 2.02, 1316 GP Almere   

DL Advocatuur

DL Advocatuur kenmerkt zich door in elke zaak strijdvaardig te handelen, gerechtigheid te bereiken en gedurende de gehele zaak laagdrempelig en duidelijk met u te communiceren, waarbij persoonlijke aandacht centraal staat.

Altijd en juist in overleg met u wordt de afweging gemaakt welke strategie in uw zaak de voorkeur geniet. Aan elke zaak zit namelijk een kosten-baten plaatje vast waarbij DL Advocatuur haar kennis en kunde zal inzetten om samen met u te bepalen of procederen danwel een minnelijke regeling te treffen de juiste stap is. Het komt namelijk regelmatig voor dat het voorkomen van een rechtszaak meer oplevert. Uw advocaat helpt met haar expertise conflicten en rechtszaken te voorkomen en van daaruit een onderhandelde oplossing te bereiken. In elk ander geval zal uw advocaat procederen tot aan de hoogste instanties om het beoogde resultaat wat u voor ogen heeft te behalen.

Bij DL advocatuur staat eerlijkheid voorop. Ook geeft DL advocatuur geen valse indruk of verwachtingen. Zij behandelt alleen zaken waar zij ruime ervaring in geniet waarbij actuele kennis in dat rechtsgebied onmisbaar is om steeds het maximale uit uw zaak te halen.

Ons advocatenkantoor is gevestigd in het centrum van Almere en is gelegen op loopafstand van station Almere Centrum, waarbij u bovendien kosteloos op eigen terrein kunt parkeren.

DL Advocatuur staat voor kwaliteit en oplossingsgerichtheid. De hoge kwaliteit van de dienstverlening heeft ertoe geleid dat DL Advocatuur tot een “High Trust Kantoor” is bestempeld en daardoor een nauwe samenwerking onderhoudt met de Raad voor Rechtsbijstand.

Ons advocatenkantoor heeft een gevarieerde praktijk en verleent diensten aan particulieren, zelfstandigen en (MKB)bedrijven in heel Nederland. DL advocatuur voert een algemene rechtspraktijk, waardoor u op een groot aantal rechtsgebieden geadviseerd of bijgestaan kunt worden in een juridisch geschil. Voor goede rechtshulp bent u bij DL advocatuur op het juiste adres. Uw zaak wordt zorgvuldig voorbereid en op deskundige wijze behandeld. Wet- en regelgeving veranderen continu, daarom blijft DL advocatuur op de hoogte van veranderingen, middels het bijwonen van georganiseerde bijeenkomsten, om-/bijscholing en het volgen van vakgerichte cursussen. Vanzelfsprekend houdt DL Advocatuur haar kennis ook op peil door permanente educatie. Zodoende houdt DL advocatuur haar kennis altijd actueel waardoor u te allen tijde kan rekenen op bijstand met kwaliteit.

VOORWAARDEN EN TARIEVEN

Ons advocatenkantoor verleent juridisch advies en bijstand tegen een aantrekkelijk uurtarief. Daarnaast en afhankelijk van de rechtsvraag verleent het kantoor ook rechtshulp op basis van gefinancierde rechtsbijstand (pro deo) ofwel een zogenaamde “toevoeging”. Dit houdt in dat voor minder draagkrachtigen de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden vergoed door de overheid. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org) kunt u alle informatie over “gefinancierde rechtsbijstand” vinden.

Volgende

Over mij

Mevrouw mr. S.N. Ali studeerde in 2010 af aan de Universiteit van Amsterdam in de richting van het privaat- en bestuursrecht. Na jarenlange praktijkervaring in de juridische dienstverlening heeft zij in 2014 de stap gezet richting de advocatuur. Zij voert sedertdien een brede praktijk met de nadruk op het huurrecht, sociale zekerheidsrecht, derhalve uitkeringszaken van verschillende overheidsinstanties, WSNP-zaken, aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht en beschermingsbewind. Mevrouw mr. S.N. Ali is inmiddels ook gespecialiseerd in het asiel-/migratierecht.

Mw. mr. S.N. Ali heeft ruime ervaring:
In WSNP-zaken, zowel bij de rechtbank als in hoger beroep bij het Gerechtshof
In alle voorkomende procedures met betrekking tot een uitkering, denk ik hierbij aan een bijstands-, WW-, WIA-, ZW- of AOW-uitkering.
In alle voorkomende zaken met betrekking tot het huurrecht.
En is bovendien gespecialiseerd in het Asiel-/Migratierecht.
In zaken met betrekking tot onder bewindstelling van uw goederen/financiën.


Volgende

Rechtsgebieden

Bestuursrecht

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) is een Nederlandse wet die de algemene regels bevat voor de verhouding tussen de overheid en de individuele burgers of ondernemingen. Dit rechtsgebied heet het bestuursrecht. Het bestuursprocesrecht is een onderdeel van het bestuursrecht. Het geeft de procedure aan voor het maken van bezwaar tegen een overheidsbesluit. Het bekendste overheidsbesluit is de beschikking. Voorbeelden daarvan zijn de beslissing omtrent het verlenen van een vergunning of de beslissing omtrent het weigeren van een uitkering dan wel het terugvorderen van teveel betaalde uitkeringen.

Ons kantoor heeft ruime ervaring met bezwaarprocedures bij bestuursorganen zoals gemeenten maar ook bij zelfstandige bestuursorganen zoals Dienst Uitvoering Onderwijs en de Sociale Verzekeringsbank. Indien een bestuursorgaan een besluit heeft genomen waarin u zich niet kunt vinden, kunnen wij namens u daartegen binnen zes weken bezwaar maken. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaar, kunnen wij vervolgens namens u daartegen in beroep gaan bij de Rechtbank. Daarna volgt de mogelijkheid van hoger beroep bij de Raad van State.

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht is een rechtsgebied dat – vanuit zijn aard en inhoud – steeds handelt over het tegengestelde belang tussen werkgever en werknemer. Het regelt de rechten en plichten van werkgever en werknemer over en weer. De wet en regelgeving omtrent arbeidsrecht is gecompliceerd en voor een leek moeilijk om te overzien. Voorts verandert de wet- en regelgeving op het gebied van het arbeidsrecht voortdurend. Daarom staan wij zowel werkgevers als werknemers zorgvuldig bij. Het doel is steeds om escalatie van arbeidsgeschillen en langdurige trajecten die daaruit kunnen voortvloeien te voorkomen. Als het echter niet voorkomen kan worden voert ons kantoor in geval van ontslagkwesties namens de werkgever of de werknemer procedures bij de kantonrechter en het UWV.

Ons kantoor adviseert en procedeert onder meer op de volgende gebieden:
aangaan en beëindigen arbeidsovereenkomst;
aanpassing arbeidsvoorwaarden;
arbeidsongeschiktheid en re-integratie;
reorganisatie en ontslag;
bedrijfsongevallen;
concurrentiebedingen.


Sociale Zekerheidsrecht m.b.t verschillende uitkeringen:

1) Bijstandsuitkering
2) WW-uitkering
3) WIA-uitkering
4) ZW-uitkering
5) Wajong-uitkering
6) AOW-uitkering
7) Persoonsgebonden budget (PGB)
8) WMO etc.


Problemen met uw uitkering? DL Advocatuur is uw specialist.

Er zijn veel verschillende wetten en regelingen die betrekking hebben op de sociale zekerheid. Het stelsel van sociale zekerheid kent sociale verzekeringen en sociale voorzieningen. Deze laatste zijn gemaakt in aanvulling op de sociale verzekeringswetten.

Sociale voorzieningen
Wie niet in aanmerking komt voor een sociale verzekeringsuitkering of een uitkering ontvangt die veel te laag is om van te leven, kan een beroep doen op een sociale voorziening. Sociale voorzieningen regelen bijvoorbeeld het recht op een uitkering voor jonggehandicapten (de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten, afgekort de Wajong) of een uitkering ter dekking van de noodzakelijke kosten van bestaan (bijstandsuitkering).

Mensen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, kunnen een beroep doen op de bijstand (Participatiewet). De Participatiewet is een wet ter vervanging van de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet Werk en Ondersteuning Jong gehandicapten (WAJONG). De Participatiewet wordt uitgevoerd door de gemeenten.

Participatiewet en het recht op een bijstandsuitkering
U heeft recht op bijstand als u voldoet aan de voorwaarden op grond van de Participatiewet (voorheen WWB) en niet voldoende inkomen en vermogen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. In de Participatiewet is opgenomen:

De kostendelersnorm
De individuele inkomenstoeslag
Maatregelen bij niet nakoming van verplichtingen op grond van de wet
Tegenprestatie


Wat is de kostendelersnorm?
De kostendelersnorm houdt in dat als er een woning gedeeld wordt met meer volwassenen, de uitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in de woning wonen, hoe lager de bijstandsuitkering. De achterliggende gedachte hierbij is dat als meer personen in één woning wonen, zij de woonkosten kunnen delen. Vandaar de kostendelersnorm.

Arbeidsverplichtingen en de participatiewet Bijstandsgerechtigden hebben te maken met (arbeids)verplichtingen die in de Participatiewet zijn omschreven. Zo moet aangeboden werk worden aanvaard en moet men dit werk zien te behouden. Een bijstandsgerechtigde moet er in principe alles aan doen om naar vermogen werk te vinden of te behouden. Wat de gemeente in dit kader van u verwacht staat in een plan van aanpak. Komt u de verplichtingen niet na, dan zal de gemeente een maatregel opleggen en/ of de bijstandsuitkering verlagen.

Sociale verzekeringen
Sociale verzekeringen zijn de verplichte werknemersverzekeringen, de volksverzekeringen en de verplichte zorgverzekering voor geneeskunde zorg voor ieder (de Zorgverzekeringswet (ZVW)).

Werknemersverzekeringen voorzien in een uitkering voor een werknemer in geval van onvrijwillige werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. De werknemersverzekeringen zijn bedoeld voor werknemers en dit zijn de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Werkloosheidswet (WW).

Een werknemer die langer dan twee jaar ziek is, kan in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO of WIA). Zieke werknemers die geen werkgever meer hebben en nog geen twee jaar ziek zijn, krijgen een ziektewetuitkering over maximaal twee jaar. Een werknemer die werkloos wordt kan onder voorwaarden aanspraak maken op een WW-uitkering.

Werkloosheidswet
Met de wijzigingen in de Werkloosheidswet per januari 2016 wordt het arbeidsverleden waarop de duur van de WW-uitkering wordt gebaseerd, langzamer opgebouwd dan voor de wijzigingen. De maximale duur van de WW-uitkering wordt van maximaal 38 maanden afgebouwd tot 24 maanden.

Uitkering bij werkloosheid
Bij werkloosheid heeft men mogelijk recht op een werkloosheidsuitkering.

Met de wijzigingen in de Werkloosheidswet per januari 2016 wordt het arbeidsverleden waarop de duur van de WW-uitkering wordt gebaseerd, langzamer opgebouwd dan voor de wijzigingen. De maximale duur van de WW-uitkering wordt van maximaal 38 maanden afgebouwd tot 24 maanden.

Passende arbeid en WW
Wanneer iemand een half jaar een WW-uitkering heeft ontvangen wordt alle arbeid als passend gezien. Dit heeft tot gevolg dat werkzoekenden na een half jaar ook moeten solliciteren op banen van een lager niveau. De wet bepaalt dat werknemers die hun baan verliezen zo snel mogelijk van werk naar werk moeten worden begeleid.

IOW (Inkomensvoorziening Oudere Werklozen)
Oudere werklozen kunnen na afloop van hun WW-uitkering mogelijk in aanmerking komen voor een IOW uitkering (Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW). De werknemer moet dan op de eerste dag van de WW (of loongerelateerde WGA-uitkering) 60 jaar of ouder zijn.


Volksverzekeringen
Iedereen die in Nederland woont is automatisch voor de volksverzekeringen verzekerd. Alle volksverzekeringen beginnen dan ook met de letter a van algemene.

De volksverzekeringen zijn:
Algemene kinderbijslagwet
Algemene nabestaandenwet (Anw)
Algemene ouderdomswet (Aow)
Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Wet Langdurige Zorg vervangt sinds 1 januari 2015 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)


Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij DL Advocatuur.

Er zijn verschillende uitvoeringsinstanties die de sociale verzekeringswetten uitvoeren: het UWV, de Sociale verzekeringsbank (SVB), de Gemeentelijke Sociale Diensten, het WMO-loket of zorgloket bij de gemeente, en de zorgverzekeraars en zorgkantoren.

Bezwaar en beroep
Als u een beslissing heeft gekregen over een recht op uitkering of iets wat ermee samenhangt en u bent het daarmee niet eens, dan kunt u daartegen bezwaar maken. In de regel moet u dit binnen zes weken na dagtekening van de beslissing doen. Tegen de beslissing die op dat bezwaar wordt genomen, is vervolgens weer beroep mogelijk bij de rechtbank

Wilt u hier meer over weten en weten onder welke voorwaarden u recht heeft op een uitkering of heeft u problemen met een uitkeringsinstantie, DL Advocatuur kijkt wat zij voor u kan betekenen.

WSNP

De Wet schuldsanering natuurlijke personen of WSNP biedt burgers een extra mogelijkheid op een schuldenvrije toekomst. De wet probeert een oplossing te bieden door middel van een schuldsaneringsregeling. De schuldsaneringsregeling is bedoeld voor degenen die buiten hun schuld (“te goeder trouw”) in een problematische schuldsituatie terecht zijn gekomen. De regeling duurt in beginsel drie jaar. Indien de rechtbank na verloop van die drie jaar oordeelt dat de schuldenaar zich aan zijn uit de regeling voortvloeiende verplichtingen heeft gehouden, wordt hem de zogenaamde schone lei gegeven. De schone lei betekent dat de schulden die bestonden op het moment dat de schuldsaneringsregeling is uitgesproken niet langer afdwingbaar zijn. Wordt de schone lei niet gegeven, dan blijven de schulden bestaan.

Huurrecht

Huur wordt in de wet omschreven als een overeenkomst waarbij de verhuurder de verplichting op zich neemt aan de huurder een zaak of gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken, en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie. Deze verplichtingen van de verhuurder en de huurder worden in de wet en de rechtspraak uitgebreid omschreven en ingevuld. De vele verplichtingen waaraan de verhuurders en huurders zich dienen te houden, maken dat het huurrecht tot een complex rechtsgebied behoort.

Het huurrecht wordt in de praktijk vaak in verband gebracht met de huur en verhuur van woon- en bedrijfsruimte. Het huurrecht heeft echter ook betrekking op bijvoorbeeld het huren of verhuren van een stuk grond, opslagruimte, een auto of een fiets. Bij ons kantoor kunt u terecht voor advisering en juridische procedures met betrekking tot de huur of verhuur van zowel roerende als onroerende zaken. Daarbij valt te denken aan geschillen met betrekking tot onder meer huurbeëindiging, ontruiming, medehuur, onderhuur, (onderhouds-)gebreken en overlast. Daarnaast adviseren en ondersteunen wij u graag bij het opstellen en onderhandelen van huurcontracten en huurvoorwaarden. Wij staan zowel huurders als verhuurders bij.

Letselschade

Stel dat het u gebeurt: U bent het slachtoffer van een ongeval en u heeft daarbij letsel opgelopen. Hoe het ongeval ook gebeurde en wat voor letsel u ook heeft: wat vroeger een uitdaging was, is ineens een probleem. Op uw werk, in de huishouding, bij het tuinonderhoud en bij sport of vrijetijdsbesteding. Zelfs als de klachten weer overgaan lijdt u grote schade. Maar die schade is nog veel groter wanneer blijkt dat de klachten en de beperkingen blijvend zijn.

Wat kunt u doen? U kunt ervoor zorgen dat uw schade verhaald wordt. De schade die u nú lijdt, maar ook de toekomstige schade zoals inkomensschade, smartengeld, of pensioenschade. Kortom: al die zaken die uw toekomst in financieel opzicht veilig stellen.

Heeft u juridische hulp nodig? Heeft u te maken met letselschade en zoekt u een gespecialiseerde advocaat? Neem dan vrijblijvend contact op met DL Advocatuur.

(Beroeps)aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht is het recht dat regelt wie aangesproken kan worden om door derden geleden en/of veroorzaakte schade te vergoeden. Iedereen kan vroeg of laat te maken krijgen met het aansprakelijkheidsrecht. Zo kunt u betrokken zijn bij (verkeers-)ongevallen en geweldsplegingen of kunt u als werknemer of als werkgever schade lijden of schade toebrengen.

Wilt u door u geleden schade op de veroorzaker verhalen? Hebt u schade aan een ander toegebracht en/of bent u door die ander daarvoor aansprakelijk gesteld? In al die gevallen adviseren wij u contact op te nemen met DL Avocatuur.

Contact

Bent u geïnteresseerd in onze diensten of heeft u vragen, neem dan via één van de onderstaande wegen contact met ons op. Ons kantoor heeft iedere woensdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur een gratis advocatenspreekuur. U kunt dan zonder afspraak bij ons binnenlopen aan de Spoordreef 24d, 2e etage, kantoor 2.02, te Almere voor een kort gesprek met mr. S.N. Ali. Afhankelijk van de rechtsvraag wordt u tijdens dat gesprek geadviseerd of wordt er met u een vervolgafspraak gemaakt. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen met ons kantoor voor het maken van een afspraak op een ander tijdstip. Of u kunt onderstaand contactformulier invullen en versturen, waarna het kantoor contact met u zal opnemen.

Onderaan de pagina treft u een plattegrond van de omgeving van het kantoor aan.

Bezoekadres
Spoordreef 24d / 2e etage - kantoor 2.02
1315 GP ALMERE


Contact
T: 036 – 20 30 438
F: 036 – 76 04 533
E: info@dl-advocatuur.nl


Telefonische Bereikbaarheid
Maandag t/m vrijdag van 09.00u tot 12.30u en van 13.30u tot 17.00u.


KvK-nummer: 61098426